Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb

 1. Informace povinně zveřejňované podle zákona o svobodě informací zákona č. 106/1999 Sb.  a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a  vyhlášky č. 442/2006 Sb. – informace o obci Rozseč nad Kunštátem (body 1-17),
  b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona – přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 17),
  c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona – veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 18);
 2. Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – informace o zpracovávání osobních údajů (bod 19);
 3. Podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) – údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 20).

1. Oficiální název

Obec Rozseč nad Kunštátem

2. Důvod a způsob založení

Dle zákon č. 128/2000 Sb. o obcích:
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Rozseč nad Kunštátem.
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

3.1 Organizační struktura

Obec Rozseč nad Kunštátem má následující organizační strukturu.

3.2 Seznam organizací

 • Základní škola
 • Mateřská škola

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Rozseč nad Kunštátem
Rozseč nad Kunštátem 106
679 73

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Rozseč nad Kunštátem
Rozseč nad Kunštátem 106
67973

4.3 Úřední hodiny

Den Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 11:00 18:00 - 19:00
Úterý 8:00 - 11:00 -
Středa 8:00 - 11:00 -
Čtvrtek 8:00 - 11:00 18:00 - 19:00
Pátek 8:00 - 11:00 -

4.4 Telefonní čísla

Telefon: 774 464 245

4.5 Čísla faxu

Fax: -

4.6 Adresa internetové stránky

www.rozsec.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna zavinac rozsec tecka cz

4.8 Další elektronické adresy

Obecní úřad: obec zavinac rozsec tecka cz
Starosta: starosta zavinac rozsec tecka cz

5. Případné platby můžete poukázat

101903321/0300 ČSOB

6. IČ

00280879

7. DIČ

Obec není plátce DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočty a návrhy rozpočtů

8.3 Poskytnuté informace

Nebyly poskytnuty žádné informace

9. Žádosti o informace

Příjem žádostí a podání
Žádosti o informace se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona č. 106/1999Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení stížnosti
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

 • pokud nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti
 • pokud mu nebyla poskytnuta informace ve stanovené lhůtě podle § 14
 • pokud mu byla informace poskytnuta jen částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • pokud nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací

Příjem a vyřízení odvolání
Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze na obecním úřadu.
Další možností je elektronická pošta a to na adresu obec zavinac rozsec tecka cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obce:
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny ve lhůtě uvedené v poučení o podání opravného prostředku tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Obecnímu úřadu v Rozseči nad Kunštátem. Proti ostatním úkonům obce nelze podat opravný prostředek.

Soudní přezkoumání:
Pokud došlo rozhodnutím výše uvedených subjektů ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s ustanovením § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb občanského soudního řádu v platném znění žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s ust. čl. 87 odst. 1 písm. d Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Dostupné formuláře pro občany

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Životní situace na portálu veřejné správy ČR

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec se ve své činnosti řídí právním řádem České republiky, zejména
následujícími zákony: - č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
- č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
- č. 71/1967 Sb. o správním řízení
- č. 200/1990 Sb. o přestupcích
- č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
- č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
- č. 576/1990 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- č. 353/2001 Sb. o účetnictví
- č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
- č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
- č. 185/2001 Sb. o odpadech
- č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

14.2 Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Veškeré informace jsou poskytovány zdarma.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo dosud žádné vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

16.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad Rozseč nad Kunštátem jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Seznam výročních zpráv za jednotlivé roky

18. Obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 • 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte heslo "Rozseč nad Kunštátem"
 • 2. Rejstříky pracoviště Czech POINT
 • 3. Rejstřík honebních společenstev - Honební společenstvo Rozseč, IČ 71176365 

19. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecního úřadu Rozseč nad Kunštátem provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu

20. Informace o územním plánu

Územně plánovácí dokument včetně regulativ je přístupný na obecním úřadě Rozseč nad Kunštátem v úředních hodinách.

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...