Zánik platnosti povolení k nakládání s vodami

Vydal Administrátor 17. 02. 2007, téma Informace občanům, přečteno 23525x

V tomto článku jsou shromážděny podstatné informace o zániku povolení k odběru povrchových a podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních ke dni 1.1.2008.
Veškeré zde uvedené informace jsou čerpány z informačního portálu MZe www.zanikpovoleni.cz.

Odběr pozemních a povrchových vod

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.

Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží“ (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.).

Která povolení zanikají?

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.

Zánik povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod se tedy nevztahuje na:

· povolení vydaná od 1.1.2002
· povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001
· povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou

Který odběr podzemní vody se považuje za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou?
Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami uvedeným v platném povolení k odběru podzemní vody odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel.
V případě, že v povolení k odběru podzemní vody není účel nakládání s vodami uveden, se za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou považuje odběr podzemní vody fyzickou osobou pro účel zásobování své domácnosti, a to podle prohlášení oprávněného, není-li zjištěn opak. To platí i v případech tzv. historických studní existujících před rokem 1955 (viz. výklad Ministerstva zemědělství k vodnímu zákonu č. 70).
Odběr podzemní vody sloužící kromě zásobování domácnosti i pro podnikatelskou činnost nelze považovat za odběr podzemní vody pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou.

Vypouštění odpadních vod

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.

Která povolení zanikají?

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do v od povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.

Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy nevztahuje na:
· povolení vydaná od 1.1.2002
· povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001

Jaké jsou možnosti řešení?

A) Prodloužení stávajících povolení k nakládání s vodami
Pokud u příslušného vodoprávního úřadu podáte nejpozději do 1.7.2007 žádost o prodloužení stávajícího platného povolení, může Vám být při splnění zákonných podmínek jeho platnost prodloužena.

Správní řízení, tzv. vodoprávní řízení, bude zahájeno dnem, kdy Vaši žádost obdrží věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.

Na prodloužení platnosti stávajícího povolení není právní nárok. Vodoprávní úřad bude v rámci tohoto řízení zejména hodnotit, zda se nezměnily podmínky, za kterých bylo Vaše povolení kdysi vydáno. Je třeba také počítat s délkou zákonné lhůty pro posouzení Vaší žádosti, která je platnými právními předpisy stanovena až na 3 měsíce a může být v případě opravných prostředků i delší. Proti rozhodnutí o prodloužení/neprodloužení platnosti stávajícího povolení se můžete odvolat.

Pokud Vaší žádosti o prodloužení stávajícího povolení nebude vyhověno, máte ještě možnost požádat o vydání nového povolení k odběru povrchových nebo podzemních či vypouštění odpadních vod postupem uvedeným níže.

B) Nové povolení

Pokud budete chtít i po zániku Vašeho stávajícího povolení k odběru podzemní nebo povrchové vody, popř. k vypouštění odpadních vod, s vodami nakládat, musíte legalizovat nakládání s vodami podáním žádosti o vydání nového povolení. Formulář žádosti obdržíte na příslušném vodoprávním úřadu. V elektronické podobě jsou tyto formuláře ke stažení na www.zanikpovoleni.cz.

Správní řízení, tzv. vodoprávní řízení, bude zahájeno dnem, kdy Vaši žádost obdrží věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.

Na vydání povolení k nakládání s vodami není právní nárok. Je třeba také počítat s délkou zákonné lhůty pro posouzení Vaší žádosti, která je platnými právními předpisy stanovena až na 3 měsíce a může být v případě opravných prostředků i delší. Proti rozhodnutí o povolení/nepovolení se můžete odvolat.

Pokud nebude ke dni 1. ledna 2008 pravomocně rozhodnuto o Vaší žádosti tak, že Vám bude povolení uděleno, nelze po tomto datu s vodou požadovaným způsobem nakládat. A to až do doby, kdy Vám bude povolení pravomocně uděleno.

Lze tedy pouze doporučit včasné podání žádosti o prodloužení stávajícího povolení nebo o vydání nového povolení !

Kde žádat?

a) jednotliví občané či jednotlivé domácnosti
- MěÚ Boskovice - stavební odbor
- MěÚ Letovice - stavební odbor
- MěÚ Velké Opatovice - stavební odbor

b) pokud se nejedná o jednotlivé občany či jednotlivé domácnosti
- MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany ŽP, vodní hospodářství

Nejčastější dotazy na toto téma:


1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?


Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.

2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat?

Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam naleznete na stránkách www.zanikpovoleni.cz.

3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. Vše mám řádně povoleno – musím žádat o nové povolení?

Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.

4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení?

Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody.

5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?

Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu č. 62/1988 Sb. a vodního zákona č. 254/2001 Sb. (zejména hydrogeolog). Jeho vyjádření je podkladem k vydání povolení k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.

6. Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno ?

Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení k o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.

7. Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám na zahradě studnu, kterou vůbec nevyužívám ?

Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten, kdo podzemní vodu skutečně odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení a studnu nikam nenahlašujete.

8. Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem ?

Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako povinnost, ale také jako ochrana svého zdroje vody. Když tomu, kdo platné povolení nemá, někdo v okolí strhne pramen, tak nemá žádné dovolání. Pokud však platné povolení k odběru podzemní vody má, má podle platných předpisů i nárok na opatření náhradního zdroje vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to, že o vodu ve studni přišli.

9. Co mám dělat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud mám studnu po roce 1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudační rozhodnutí k domu ?

Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudačním rozhodnutím Vašeho domu, měl bystě neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad, kterým je pověřený obecní úřad, o vydání povolení k odběru podzemní vody z Vaší studny. Formulář žádosti („Žádost – odběr domácnost“) je k dispozici na portálu www.zanikpovoleni.cz nebo v listinné podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám v případě potřeby s jeho vyplněním pomohou.

10. Musím mít povolení k odběru ze studny, ze které odvádím vodu samospádem do své nemovitosti ?

Ano, musíte. Dle platných předpisů se voda ve studni vždy považuje za vodu podzemní. K odběru podzemní vody je vždy třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu, a to bez ohledu na způsob, četnost či množství odebírané podzemní vody.

11. Na jak dlouho se vydává povolení k odběru vody ?

Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody je vždy zahájeno k návrhu (žádosti) žadatele, který ve své žádosti uvede dobu, na kterou odběr podzemní vody žádá. Časové omezení povolení k nakládání s vodami je pak výsledkem vodoprávního řízení.

12. Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955 ?

Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou výpověď.

13. Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží důkazní břemeno o stáří studny?

Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších správních orgánů vlastníky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat nemožné. Stejně jako tomu bylo doposud, budou pověřené orgány kontrolovat povolení k odběru podzemní vody pro individuální zásobování domácností pitnou vodou pouze namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno postavená studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se nechystají. Důkazní břemeno v případě event. kontroly leží na správním orgánu, ten, pokud chce někoho postihnout za protiprávní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat naplnění skutkové podstaty deliktu.

14. Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do sudu na zalévání zahrady?

Žádné povolení k takovému zachytávání vody nepotřebujete.


Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...