Počet zobrazených článků: 3 (z celkem 18 nalezených)

Sčítání obyvatel

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem  500
z toho ženy  250
Muži svobodní  109
ženatí  130
rozvedení  4
ovdovelí  7
nezjišteno  0
Ženy svobodné  95
vdané  128
rozvedené  5
ovdovelé  22
nezjišteno  0

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem  500
v tom ve věku 0-4  33
5-14  70
15-19  43
20-29  82
30-39  73
40-49  62
50-59  59
60-64  23
65-74  35
75+nezj.  20

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší  397
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vc. neukončeného  120
vyučení a str. odborné bez mat.  198
úplné střední s maturitou  64
vyšší odborné a nástavbové  5
vysokoškolské  10
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvatelstvo celkem  500
z toho
národnost
česká  380
moravská  110
slovenská  1
romská  1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo celkem  500
Věrící  411
z toho církev římskokatolická  387
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  20
Bez vyznání  21
Nezjištěné vyznání  68

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Obyvatelstvo celkem  500
Ekonomicky aktivní celkem  235
v tom zaměstnaní  215
z toho pracuj. důchodci  6
ženy na mat. dov.  7
nezaměstnaní  20
Ekonomicky neaktivní celkem  265
z toho nepracuj. důchodci  109
žáci, studenti, učni  99
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Obyvatelstvo celkem  500
Ekonomicky aktivní celkem  235
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  32
průmysl  100
stavebnictví  13
obchod,opravy motor. vozidel  17
doprava, pošty a telekomunikace  23
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  7
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  12

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol

Vyjíždějící do zaměstnání  190
z toho v rámci obce  33
v rámci okresu  133
v rámci kraje  19
do jiného kraje  4
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  139
žáci vyjíždející denně mimo obec  69

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti  151
v tom s 1 HD  143
se 2+ HD  8
Hospodařící domácnosti  162
v tom s 1 CD  159
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  165
v tom úplné rodiny  129
z toho se závisl. dětmi  72
neúplné rodiny  5
z toho se závisl. dětmi  3
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  30

10. Domovní fond

Domy úhrnem  163
z toho domy obydlené  130
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  130
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  128
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  15
1920-1945  9
1946-1980  61
1981-2001  45

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení

Domy úhrnem  130
z toho
podle
podlaží
1-2  129
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační sít  20
vodovodem  130
plynem  106
ústředním topením  88

12. Bytový fond

Byty úhrnem  187
v tom byty obydlené  151
z toho v rodin. domech  151
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  3
byty neobydlené v neobydl.domech  33
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  27

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu

Obydlené byty úhrnem  151
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  126
v osobním vlastnictví  0
nájemní  2
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  9
2 místnosti  40
3 místnosti  53
4 místnosti  25
5+ místností  24

14. Technické vybavení bytu a ukazatele úrovně bydlení

Obydlené byty úhrnem  151
byty
podle
vybavení
plyn v byte  122
vodovod v byte  150
vlastní splachov.záchod  140
vlastní koupelna, sprchový kout  146
ústřední topení  96
etážové topení  16
průměrný
počet
osob na byt  3,3
osob na obytnou místnost 8+m2  1,04
obytné plochy na byt  57,6
obytné plochy na osobu  17,43
obytných místn. na byt  3,18

 

Celý článek

Statistické údaje

Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2017

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet obyvatel 545
Muži 287
Ženy 258
Průměrný věk muži 36,37
Průměrný věk ženy 37,01
Děti do 18 let 135
Nejstarší obyvatel 20. 2. 1923
Nejmladší obyvatel 8. 9. 2016

Změny za rok 2016

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet nově narozených dětí 8
z toho kluků 4
z toho holek 4
Počet zemřelých 5
z toho ženy 3
z toho mužů 2
Počet přistěhovalých 6
z toho ženy 3
z toho muži 3
Počet odstěhovaných 7
z toho ženy 4
z toho muži 3

Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2016

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet obyvatel 543
Muži 285
Ženy 258
Průměrný věk muži 36,36
Průměrný věk ženy 36,7
Děti do 18 let 132
Nejstarší obyvatel 20. 2. 1923
Nejmladší obyvatel 3. 12. 2015

Změny za rok 2015

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet nově narozených dětí 11
z toho kluků 7
z toho holek 4
Počet zemřelých 4
z toho ženy 2
z toho mužů 2
Počet přistěhovalých 13
z toho ženy 5
z toho muži 8
Počet odstěhovaných 3
z toho ženy 2
z toho muži 1

Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2015

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet obyvatel 526
Muži 275
Ženy 251
Děti do 18 let 123
Nejstarší obyvatel 18. 10. 1911
Nejmladší obyvatel 17. 12. 2014

Změny za rok 2014

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet nově narozených dětí 10
z toho kluků 5
z toho holek 5
Počet zemřelých 4
z toho ženy 2
z toho mužů 2
Počet přistěhovalých 9
z toho ženy 6
z toho muži 3
Počet odstěhovaných 1
z toho ženy 0
z toho muži 1

Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2014

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet obyvatel 512
Muži 270
Ženy 242
Děti do 18 let 115
Nejstarší obyvatel 18. 10. 1911
Nejmladší obyvatel 23. 11. 2013

Změny za rok 2013

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet nově narozených dětí 11
z toho kluků 7
z toho holek 4
Počet zemřelých 2
z toho ženy 1
z toho mužů 1
Počet přistěhovalých 2
z toho ženy 0
z toho muži 2
Počet odstěhovaných 5
z toho ženy 3
z toho muži 2

Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2013

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet obyvatel 506
Muži 264
Ženy 242
Děti do 18 let 112
Nejstarší obyvatel 18. 10. 1911
Nejmladší obyvatel 4. 12. 2012

Změny za rok 2012

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet nově narozených dětí 10
z toho kluků 4
z toho holek 6
Počet zemřelých 9
z toho ženy 4
z toho mužů 5
Počet přistěhovalých 11
z toho ženy 3
z toho muži 8
Počet odstěhovaných 10
z toho ženy 7
z toho muži 3

Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2011

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet obyvatel 509
Průměrný věk 37, 15
Muži 262
Ženy 247
Průměrný věk muži 37, 19
Průměrný věk ženy 37, 09
Děti do 18 let 110
Starší nad 60 let 91
Nejstarší obyvatel 18. 10. 1911
Nejmladčí obyvatel 21. 10. 2010

Vybrané statistické údaje za rok 2010

Obyvatelstvo
Popis Počet
Počet narozených kluků 6
Počet narozených holek 4
Zemřelých žen 2
Zemřelých mužů 4
Přistěhovaných mužů 6
Přistěhovaných žen 5
Odstěhovaných mužů 4
Odstěhovaných žen 0


Vybrané statistické údaje za základní územní jednotky
(ZUJ) 582271  -  Rozseč nad Kunštátem

Doprava (údaje roku 2004)

Zastávka dálkové linky (1=ano,0=ne) 1
Zastávka linky místního významu (1=ano,0=ne) 1
 
Druhy pozemků (údaje roku 2004)
Celková výměra pozemku (ha) 612.5018
Orná půda (ha) 248.0502
Chmelnice (ha) 0.0000
Vinice (ha) 0.0000
Zahrady (ha) 14.1260
Ovocné sady (ha) 3.7461
Trvalé trávní porosty (ha) 70.2162
Zemědělská půda (ha) 336.1385
Lesní půda (ha) 202.5913
Vodní plochy (ha) 0.7157
Zastavěné plochy (ha) 6.6713
Ostatní plochy (ha) 66.3850
 
Hospodářská činnost (údaje roku 2004)
Počet podnikatelských subjektů celkem 99
Zemědělství,lesnictví,rybolov - počet subjektů 25
Průmysl - počet podnikatelských subjektů 25
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 14
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 6
Obchod,prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 14
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 6
Veřejná správa,obrana,povinné sociální pojištění - počet subjektů 1
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 4
Ostatní veřejné,sociální a osobní služby - počet subjektů 4
Státní organizace - počet subjektů 2
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 4
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Peněžní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 66
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 18
Svobodná povolání - počet subjektů 2
Ostatní právní formy - počet subjektů 7
 
Kultura (údaje roku 2004)
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní 1
Sakrální stavba 1
 
Obecná charakteristika (údaje roku 2004)
První písemná zpráva (rok) 1390
Nadmořská výška (m n.m.) 628
Katastrální plocha (ha) 613
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce 1
 
Obyvatelstvo (údaje roku 2004)
Živě narození celkem 6
Muži (z narození celkem) 3
Ženy (z narození celkem) 3
Zemřelí celkem 2
Muži (ze zemřelí celkem) 1
Ženy (ze zemřelí celkem) 1
Přirozený přírůstek celkem 4
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 2
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 2
Přistěhovalí celkem 12
Muži (z přistěhovalí celkem) 5
Ženy (z přistěhovalí celkem) 7
Vystěhovalí celkem 6
Muži (z vystěhovalí celkem) 3
Ženy (z vystěhovalí celkem) 3
Saldo migrace celkem 6
Muži (ze salda migrace celkem) 2
Ženy (ze salda migrace celkem) 4
Přírůstek/úbytek celkem 10
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 4
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 6
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 516
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 259
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 257
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 101
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 155
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 172
Střední stav obyvatel (k 1.7.) 509
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 258
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 251
 
Peněžnictví (údaje roku 2004)
Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
 
Školství (údaje roku 2004)
Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
 
Sport (údaje roku 2004)
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1
 
Technická vybavenost (údaje roku 2004)
Pošta - počet 1
Poštovní směrovací číslo 67973
Veřejný vodovod (1=ano,0=ne) 1
Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano,0=ne) 1
Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano,0=ne) 1
Požární nádrž (1=ano,0=ne) 1
Požární hydrant (1=ano,0=ne) 1
Plynofikace obce (1=ano,0=ne) 1

 

Celý článek

Charakteristika obce

Jako součást sídelní struktury okresu Blansko, je obec Rozseč nad Kunštátem charakterizován a jako sídlo nestřediskové, ostatní. Leží v západní části okresu, vzdálena od okresního města 28 km, od Kunštátu 6 km a Olešnice na Moravě 5 km. Obec se nachází v Přírodním parku Halasovo Kunštátsko, který je součástí Českomoravské vysočiny, (celek Hornosvratecká hornatiny, podcelek Nedvědická vrchovina, okrsek Kunštátská vrchovina). Terén je zvlněný, nadmořská výška obce je cca 640 m n.m.. Katastr obce je z více než poloviny tvořen zemědělskou půdou. Původní zástavbu představují zemědělské usedlosti ve volnější skladbě a pozdější zástavba podél komunikace.

Básník František Halas popisuje polohu obce takto:

“…tady je to již ta pravá Českomoravská vysočina a obec na samém jejím okraji dává každému návštěvníkovi možnost shlédnout nejen Boskovickou brázdu (Malá Haná), ale i panoráma Drahanské vysočiny na straně východní a na straně západní Žďárské vrchy. Za mimořádných povětrnostních podmínek můžeme na straně severní spatřit část Orlických hor a Jeseníky i s nejvyšší moravskou horou Pradědem. Položení vesnice a neopakovatelná členitost okolí jsou hlavními krajinnými půvaby. Krajina se mění téměř na každém kroku.“

Původ názvu obce Rozseč, také Roseč je odvozen od českého názvu „seč“ (sekati) znamená místo rozseknuté - charakter rozsedlé krajiny (krajina se sedly mezi kopci nebo krajina rozdělená dvěma kopci.

Celý článek

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...