Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

Informace

Čepičkův vrch a údolí Hodonínky je přírodní rezervace ev. č. 1461 poblíž obce Černovice v okrese Blansko. Důvodem ochrany je zachování v rámci celé Českomoravské vrchoviny ojedinělého velkoplošného segmentu přírodě blízkých až přirozených porostů bukových javořin a jasanových javořin s masovým výskytem chráněného druhu měsíčnice vytrvalé v podrostu. Roztroušeně se vyskytují další ohrožené druhy, na území rezervace nalézáme geomorfologicky pozoruhodné tvary jako produktymrazového zvětrávání. V údolí Hodonínky se nalézají jedinečné zbytky podhorských lužních lesů s pestrou dřevinnou skladbou a výjimečně bohatou synusií podrostu. Místy hojný je výskyt zvláště chráněných druhů rostlin jako bledule jarní aj. Lokalita tvoří jádrové území regionálního biocentra systému ekologické stability.

Nejnovější fotoalbum

Zprávy z regionu

Chyba: nepodařilo se načíst zdroj...